رفتن به محتوای اصلی

دی ایزودسیل فتالات کد 80135 سیگما

Diisodecyl phthalate 80135 Sigma

پلی لاکتیک اسید کد 38534 سیگما

Polylactic acid 38534 Sigma

ال-گلوتامین

ال گلوتامین کد G3126 سیگما

L-Glutamin G3126 Sigma

سدیم متاوانادات کد 72060 سیگما

Sodium metavanadate 72060 Sigma

ان – ترت- بوتیل مالئیمید کد 386421 سیگما

N-tert-Butylmaleimide386421 Sigma

دی متیل تیو کاربامول کلراید 135895 سیگما

Dimethylthiocarbamoyl chloride 135895 Sigma

سدیم تترابورات کد 221732 سیگما

Sodium tetraborate 221732 Sigma

یدواستامید کدi1149 سیگما

Iodoacetamide i1149 Sigma

دییزودسیل فتالات کد 80135 سیگما

Diisodecyl phthalate 80135 Sigma

رزازورین سدیم سالت کد 199303 سیگما

Resazurin sodium salt 199303 Sigma

متیل پروپیونات کد 109258 سیگما

Methyl propionate109258 Sigma

کیتوسان کد 448877 سیگما

Chitosan448877 Sigma

سدیم ارتووانادات S6508 سیگما

Sodium orthovanadate S6508 Sigma

سدیم متاوانادات کد 72060 سیگما

Sodium metavanadate 72060 Sigma

دی متیل سولفوکساید کد D2438 سیگما

Dimethyl sulfoxide D2438 Sigma

دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید کد D6518 سیگما

Diethylenetriaminepentaacetic acid D6518 Sigma

پروتئیناز کا کد P2308 سیگما

Proteinase K from Tritirachium album P2308 Sigma

4- (دی متیل آمینو) پیریدین کد 107700 سیگما

4-(Dimethylamino)pyridine 107700 Sigma

سدیم آلژینات کد W201502 سیگما

Sodium alginate W201502 Sigma

امولسیون تلوریت دار زرده تخم مرغ کد 109785 سیگما

Egg yolk tellurite emulsion103785 Sigma

ملاتونین کد M5250 سیگما

Melatonin M5250 Sigma

رتینوئیک اسید کد r2625 سیگما

Retinoic acid R2625 Sigma

تریپسین کد T4799 سیگما

Trypsin from porcine pancreas T4799 Sigma

کربوکسی پپتیداز کد C9584 سیگما

Carboxypeptidase B from porcine pancreas C9584 Sigma

ال سیستین دی هیدروکلراید

ال سیستسن دی هیدروکلراید کد C6727 سیگما

L-cystine dihydrochloride C6727 sigma

ال گلوتاتیون

ال گلوتاتیون کد G6013 سیگما

L-Glutathione G6013 sigma

هیدروکسیل آمین هیدروکلراید

هیدروکسیل امین هیدروکلراید کد 159417 سیگما

hydroxylamine hydrochloride 159417 Sigma

تترامتیل آمونیوم هیدروکسید

محلول تترامتیل آمونبوم هیدروکسید کد 334901 سیگما

tetramethylammonium hydroxide solution 334901 Sigma

آگاروز

آگاروز کد a9539 سیگما

Agarose a9539 Sigma

دیتیوبیس(اسید 2-نیتروبنزوئیک)

دیتیوبیس کد D8130 سیگما

Dithiobis D8130 Sigma

گوانیدین هیدروکلراید

گوانیدین هیدروکلراید کد G3272 سیگما

Guanidine hydrochloride G3272 Sigma

دی اتیل استیل بسترول

دی اتیل استیل بسترول کد D4628 سیگما

Diethylstilbestrol D4628 Sigma

سدیم آلژینات کد 180947 سیگما

Alginic acid sodium salt 180947 Sigma

پلی(دی متیل سیلوکسان)،هیدروکسی کد 481939 سیگما

Poly(dimethylsiloxane)hydroxy terminated 481939 Sigma

پلی(دی متیل سیلوکسان)،وینیل کد 433012 سیگما

Poly(dimethylsiloxane)vinyl terminated 433012 Sigma

محلول اسید پیکریل سولفونیک کد 92822 سیگما

Picrylsulfonic acid solution 92822 Sigma

Gelatin

ژلاتین کد G6650 سیگما

Gelatin G6650 Sigma

Polycaprolactone

پلی کاپرولاکتون کد 440744 سیگما

Polycaprolactone 440744 Sigma

محلول گلوتارآلدهید50% کد 340855 سیگما

Glutaraldehyde solution50% 340855 Sigma

استیک اسید کد A6283 سیگما

Acetic acid A6283 Sigma

محلول گلوتارآلدهید25% G5882 سیگما

Glutaraldehyde solution25% G5882 Sigma

فلوکسینB کد P4030 سیگما

phloxine B P4030 Sigma

سالیسیلامید کد 860417 سیگما

Salicylamide 860417 Sigma

کلروپلاتینیک اسید هیدرات کد 520896 سیگما

Chloroplatinic acid hydrate 520896 Sigma

محلول گلوتارآلدهید25% G5882 سیگما

Glutaraldehyde solution25% G5882 Sigma

پلی اکریلیک اسید سدیم سالت کد 420344 سیگما

Poly(acrylic acid sodium salt) 420344 sigma

دیبوتیل فتالات کد 524980 سیگما

Dibutyl phthalate 524980 Sigma

2-هیدروکسی-1،4-نفتوکینون کد H46805 سیگما

2Hydroxy-1,4-naphthoquinone H46805 Sigma

اتیلن گلیکول کد 324558 سیگما

Ethylene glycol 324558 Sigma

دی سیکلو سرین 30020 سیگما

D-Cycloserine 30020 Sigma

کلرو (متیل) دیفنیل سیلان 104760 سیگما

Chloro(methyl)diphenylsilane 104760 Sigma

پلی (دی متیل سیلوکسان) ، هیدروکسی 481955 سیگما

Poly(dimethylsiloxane), hydroxy 481955 Sigma

محلول پتاسیم کلرید 60317 سیگما

Potassium chloride solution 60317 Sigma

آگار A1296 سیگما

Agar A1296 Sigma

کلرو (متیل) دیفنیل سیلان 104760 سیگما

Chloro(methyl)diphenylsilane 104760 Sigma

پلی (دی متیل سیلوکسان) ، هیدروکسی 481955 سیگما

Poly(dimethylsiloxane), hydroxy 481955 Sigma

برگشت به بالا
×بستن جستجو
جستجو