رفتن به محتوای اصلی

4- فلوروفنیل استیک اسید a10646 آلفا ایسر

4-Fluorophenylacetic acid a10646 Alfa Aesar

4 فنیل بوتیریک اسید%99 کد a18115 آلفا ایسر

4Phenylbutyric acid, 99% a18115 Alfa Aesar

3یدو آنیزول کد a14208 آلفا ایسر

3-Iodoanisole a14208 Alfa Aesar

(3-آمینوپروپیل) تری اتوکسی سیلان a10668 ، 98٪ آلفا ایسر

3(Aminopropyl)triethoxysilane, 98% a10668 Alfa Aesar

1-اتیل-2-پیرولیدینون 98% آلفا ایسر

Ethyl-1-2-pyrrolidinone 98% B24548 Alfa aecer

4 فنیل بوتیریک اسید%99 کد a18115 آلفا ایسر

4Phenylbutyric acid, 99% a18115 Alfa Aesar

3یدو آنیزول کد a14208 آلفا ایسر

3-Iodoanisole a14208 Alfa Aesar

(3-آمینوپروپیل) تری اتوکسی سیلان a10668 ، 98٪ آلفا ایسر

3(Aminopropyl)triethoxysilane, 98% a10668 Alfa Aesar

برگشت به بالا
×بستن جستجو
جستجو